Om prosjektet

Prosjektet Framtidas kunnskapsarena er et utviklingsprosjekt i Nord– Troms.
Nord-Troms består av de seks kommunene Storfjord, Gáivuotna-Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen og grenser til Finland og Sverige. Nord-Troms har små kommunesentra som ligger langt fra hverandre og med spredt bosetning utenom sentrumsområder i daler, langs fjorder og på øysamfunn. Områdets historie er preget av et tre stammers møte mellom samer, kvener og nordmenn, den sterke fornorskningspolitikken og senere revitaliseringen av samisk og kvensk språk og kultur. I mange av regionens barnehager og skoler blir det i dag gitt undervisning i samisk og finsk. Bibliotekene ønsker å framheve regionens historie

Bibliotekene i Nord-Troms består av syv faste enheter og en bokbuss som hovedsakelig er finansiert gjennom midler fra Sametinget.

Hovedmål for prosjektet er at vi ønsker å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena.

Folkebibliotekene i Nord-Troms skal:

o Være kunnskapssenter og læringsarena for barnehage, grunnskole, studiesentra

        og språksentra i regionen

o Styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene, grunnskolene og barnehagene i
         regionen

o Styrke det etablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms

o Videreutvikle bibliotekene som studiebibliotek for voksne studenter

o Heve kvaliteten på bibliotektjenesten for hele utdanningsløpet

o Gi målgruppene samme tilbud fra alle bibliotekene i Nord-Troms kommunene

o Styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektjenester i regionen, med fokus på det

samiske og finsk/kvenske

Et godt bibliotektilbud til barn og unge er hovedfokuset, og satsningsområdene barnehage, skole, studiebibliotek og flerkulturelle bibliotektjenester. Vi har for barn i barnehagealder startet opp med Ole Bok i alle kommunene, hvor nyfødte, 2-, 4-, og 6 åringer får gavebøker fra bibliotekbamsen. I skolen er det 1., 5., og 8. trinn som er i fokus. Litteraturformidling og informasjonskompetanse er temaene, og felles kompetansehevende kurs for bibliotek, skole og barnehage anser vi som viktig i denne sammenhengen. Vi samarbeider med språksentra i regionen og deltar på festivaler og språkleirer som arrangeres. Studiebibliotek og voksnes læring er noe bibliotekene har jobbet over flere år, og har utviklet studiebibliotek i hver kommune. Dette har vært en suksess.

Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune.

Les mer her hva som er gjort det siste året i statusrapporten som ble sendt til Nasjonalbiblioteket i oktober 2012.

Les prosjektsøknaden 2010 til Nasjonalbiblioteket


Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Wenche Ratama
Telefon: 77 77 55 22
E-post: wenche.ratama@skjervoy.kommune.noIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar